1. بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه‌سازی شده حمل و نقل جاده‌ای‏

قدیر تقی‌زاده‌ مقدم*،؛ رضا طباطبایی کلور؛ جعفر ‌ ‌هاشمی؛ فیض‌اله شهبازی

دوره 14، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102082

چکیده
  ضایعات محصولات کشاورزیموجب کاهش عرضه بازار و افزایش نیاز به واردات می‌شود که از این طریق بر اقتصاد کشور ضربه وارد می‌آید.  ضربات مکانیکی عامل مؤثر و اصلی در تلفات پس از برداشت محصول شناخته شده‌اند.  در این تحقیق، تأثیر فرکانس و شتاب ارتعاش بر آسیب‌های وارد شده به میوه کیوی در حین حمل و نقل جاده‌ای‏ بررسی شده است.  از آزمایش ...  بیشتر