نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Navid Khayat عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
Mohammad Ali Sharifi International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente Enschede, Netherlands
نادر قلی ابراهیمی عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک وابخیزداری
حامد ابراهیمیان گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، دانشگاه تهران
جلال ابوالحسنی کارشناس ارشد معاونت آب و خاک و صنایع
جواد احدیان دانشگاه شهید چمران اهواز
مهرزاد احسانی کارشناس ارشد شرکت مدیریت منابع آب ایران
حجت احمدی گروه مهندسی آب
خالد احمدآلی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
بهمن یارقلی موسسه تحقیقات فنی ومهندسی کشاورزی
علی آرمان دانشگاه رازی-پردیس کشاورزی و منابع طبیعی-دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی-گروه مهندسی آب
هادی ارونقی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
خلیل اژدری دانشگاه شاهرود
مهدی اسمعیلی ورکی رشت - دانشگاه گیلان - دانشکده کشاورزی - گروه مهندسی آب
شهرام اشرفی عضو هیات علمی
افشین اشرف زاده دانشگاه گیلان
سید امین اصغری پری دانشیار گروه عمران دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان
حسین افضلی مهر هیدرولیک - دانشگاه صنعتی اصفهان
مهدی اکبری هیات علمی
مجتبی اکرم کارشناس آزاد
صمد امامقلی زاده دانشگاه شاهرود
هوشیار ایمانی کله سر گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
فریماه امیدی کمیته ملی آبیاری و زهکشی
منا امیدواری نیا دانشگاه شهید چمران اهواز
ابراهیم امیری تکلدانی عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران - گروه آبیاری و آبادانی
یونس امین پور موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
الهام باریکانی
الهام یباره پور
جواد باغانی هیات علمی
علی باقری دانشگاه تربیت مدرس
محمد بی جن خان دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
رضا براتی آب منطقه ای خراسان رضوی
علی برقی
امید بزرگ حداد
محمد ابراهیم بنی حبیب پردیس ابوریحان- هیدرولیک و مهندسی رودخانه
محمد بهرامی یاراحمدی دانشگاه شهید چمران اهواز
رضا بهراملو عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی همدان
رضا بهراملو مدیریت شبکه های آبیاری عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش
ثمر بهروزی نیا دانشجوی دکترای سازه های آبی- دانشگاه ارومیه
مریم پاشازاده دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی- دانشکده فنی مهندسی- دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
عاطفه پرورش ریزی گروه مهندسی آبیاری و ابادانی
فواد تاجیک موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
علیرضا توکلی منابع و مصارف آب، مهندسی رودخانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات،آموزش وترویج کشاورزی
حمیدرضا جانباز مشاور معاون وزیر آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
احمد جعفری استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
بهاره جمشیدی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی
حعفر چابکپور عضو هیات علمی دانشگاه تهران
سعید حاجی علی گل مدیریت مطالعات- مهندسین مشاور آبیاری وزهکشی شاراب
محمد مهدی حیدری گروه مهندسی آب دانشگاه رازی کرمانشاه
محمد مهدی حیدری سازه های هیدرولیکی ، ارزیابی عملکرد شبکه های ابیاری
نادر حیدری عضو هیات علمی موسسه تحقیقاتی مهندسی کشاورزی
منوچهر حیدر پور دانشگاه صنعتی اصفهان
محمد حیدرنژاد عضو هیات علمی گروه مهندسی آب واحد اهواز دانشگاه آزاد اسلامی
یاسر حسینی دانشگاه محقق اردبیلی
علی رضا حسن اقلی عضو هیات علمی
زینب حسین زاده
بهزاد حصاری دانشگاه ارومیه
امیر حمزه حقی آبی دانشیار گروه سازه های آبی دانشگاه لرستان
سید ابو القاسم حقایقی مقدم عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی
حسین حمیدی فر دانشگاه شیراز
سعیدرضا خداشناس استاد گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد
حسین خزیمه نژاد عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند
کامران خلیفه ای دانشجوی دکترا
حسین خلیلی شایان دانشگاه تهران
رسول دانشفراز هیدرولیک استاد گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه مراغه
پیمان دانش کار آراسته عضو هیات علمی
لیلا داودی
محمد هادی داودی عضو هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک وابخیزداری
مهدی دریایی استادیار گروه سازه های آبی دانشگاه چمران اهواز
عبداله درزی
مهدی دستورانی عضوهیات علمی گروه علوم ومهندسی آب بیرجند
مجید دلاور دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی)
یعقوب دین پژوه 'گروه مهندسی آب- دانشکده کشاورزی-دانشگاه تبریز
حسین دهقانی سانیچ عضو هیات علمی موسسه فنی و مهندسی
حمید ریاحی کارشناس ارشد تحقیقاتی
حسن رحیمی
مصطفی رحمانشاهی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد رستمی
هادی رستمی مدیر طرح و برنامه
عباس روزبهانی گروه مهندسی آب، دانشگاه تهران
امیدرضا روستاپور
کیومرث روشنگر دانشیار مهندسی عمران دانشگاه تبریز
محمدرضا زایری دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
محبوبه زارع زاده کارشناس / اتاق بازرگانی ایران
مهدی زینی وند گروه سازه‌های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
حمیدرضا سالمی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات اضفهان
سالومه سپهری عضو هیئت علمی- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
دانش ستاری دانشگاه تبریز- دانشکده مهندسی عمران- گروه مکانیک خاک و پی سازی - دانشجوی دکتری مهندسی عمران _ ژئوتکنیک
محمدتقی ستاری عضو هیات علمی دانشگاه تبریز/ گروه مهندسی آب
سید محسن سجادی گروه سازه های آبی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سید محسن سجادی دانشگاه چمران
سید مرتضی سیدیان دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس
میناسادات سیدجواد مهندسی عمران،دانشکده عمران،دانشگاه تهران، تهران، ایران.
عبدالله سردسته مدیر دفتر فنی و مهندسی بهره برداری از منابع آب- سازمان آب و برق خوزستان
جابر سلطانی استادیار گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
سمیه سلطانی دانشگاه اردکان
اسمعیل شاکر گروه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز - ایران
محمدعلی شاهرخ نیا دانشیارپژوهشی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش
کاظم شاهوردی گروه مهندسی آب، دانشگاه بوعلی سینا
اکبر شیرزاد دانشگاه صنعتی ارومیه
اعظم شریف نژاد گروه سازه های آبی، دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
منوچهر شکریان دانشگاه اهواز
علی اکبر صالحی نیشابوری دانشگاه تربیت مدرس
مجتبی صانعی عضو هیات علمی
محمد صدقی اصل استادیارگروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
امیر صمدی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)- دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی آب
ناصر طالب بیدختی گروه مهندسی عمران دانشگاه شیراز
جواد طباطبایی
جواد ظهیری استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
عبدالرضا ظهیری گروه مهندسی آب، دانشکده آب و خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گنبد
فریبرز عباسی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نادر عباسی عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
محمود عرب خدری عضو هیات علمی
امین علیزاده گروه مهندسی آب - دانشکده کشاورزی - دانشگاه فردوسی - مشهد
رحیم علیمحمدی نافچی منابع و مصارف آب عضو هیات علمی
علیرضا عمادی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
اژدر عنابی میلانی عضو هیات علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
منوچهر فتحی مقدم دانشگاه شهید چمران اهواز
داود فرسادی زاده هیدرولیک دانشگاه تبریز
محمد فرشته‌پور مهندسی رودخانه دانشگاه فردوسی مشهد
محمود فغفور مغربی عضو هییت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
عبدالرضا فلاح رستگار بازنشسته وزارت نیرو
هدایت فهمی وزارت نیرو
نوید قاجارنیا دانشگاه تهران
کوروش قادری عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه شهیدباهنر کرمان
فیروز قاسم زاده وزارت نیرو سازمان آب منطقه ای البرز
رسول قبادیان دانشگاه رازی ، کرمانشاه
علی قدمی فیروزآبادی استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج
حسام قدوسی عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه زنجان
بهزاد قربانی هیدرولیک
باقر قرمز چشمه
علی قنبری دانشگاه خوارزمی
نوذر قهرمان دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
حمید کاردان مقدم کارشناس پژوهشی موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو
پروانه کاظمی مرشت شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
امین کانونی استادیار، گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
عباس کاویانی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
مسعود کرباسی استادیار دانشگاه زنجان
مهدی کرمی مقدم استادیار،گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور، ایران.
امیر عباس کمان بدست عضو هیات علمی گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
پریسا کوچک دانشگاه شهید چمران- دانشکده مهندسی علوم آب- گروه سازه های آبی
صلاح کوچک زاده دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
بابک لشکرآرا دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
مهدی ماجدی اصل استادیار گروه مهندسی عمران-دانشگاه مراغه-
جعفر مامی زاده دانشگاه ایلام-گروه مهندسی آب
علیرضا مأمن پوش عضو هیت علمی - بخش تحقیقات فنی و مهندسی - مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی اصفهان
سیداسداله محسنی موحد دانشگاه اراک
محمد حسین محمدی دانشگاه تهران
سهام محمودی کردستانی
علی مختاران بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات اهواز
هادی میرابوالقاسمی
سعید مرید دانشگاه تربیت مدرس
ادریس مرسلی کارشناس ارشد معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی
محسن مسعودیان دانشگاه ساری
مهدی مظاهری
منصور معیری عضو هیئت علمی
عیسی معروف پور عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان
رامتین معینی دانشگاه صنعتی اصفهان بهینه سازی
مهدی مفتاح هلقی دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهرداد مقدس
امیر ملک پور دانشگاه گیلان
مسعود منتظری نمین دانشگاه تهران
علی مهبودی گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
قربان مهتابی عضو هیات علمی دانشگاه زنجان
محمد حسین مهدیان مدیر کل دفتر پژوهشی سازمان تحقیقات کشاورزی
علی مهدوی عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
یاسر مهری دانشجوی دکتری سازه های آبی، دانشگاه تهران
محمد موحدان
روزبه موذن زاده هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود
ابوالفضل ناصری عضو هیات علمی
آینور ناصری دانشگاه آزاد اسلامی اهر
محمدمهدی نخجوانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران
بیژن نظری دانشگاه بین المللی امام خمینی
سامان نیک مهر
مریم نوابیان دانشگاه گیلان
حامد نوذری عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان
امیر نورجو
سید مهدی هاشمی گروه مهندسی آبیاری، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمد همتی دانشیار دانشگاه ارومیه
پیمان ورجاوند بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران
ژاله وزیری کارشناس ارشد شرکت مهاب قدس
شادمان ویسی کارشناس ارشد موسسه جهاد نصر (دفتر اهواز)
کامران یوسفی شرکت آب منطقه ای قزوین، ایران
افشین یوسف گمرکچی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،
علیرضا وطن خواه دانشیار گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشکده مهندسی کشاورزی و فنآوری، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
حجت الله یونسی عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان