1. بررسی اثر دیوار جداکننده و آبشکن بر الگوی سرعت جریان و رسوب در دهانه آبگیرجانبی

امیر مرادی نژاد؛ امیر حمزه حقی آبی؛ مجتبی صانعی؛ حجت الله یونسی

دوره 20، شماره 76 ، پاییز 1398، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22092/idser.2018.121215.1312

چکیده
  برای کاهش رسوب ورودی به دهانۀ آبگیر می­توان از دیوار جداکننده به‌عنوان سازۀ­ کنترل­کنندۀ ورود رسوب به آبگیر استفاده کرد. دیوار جدا­کننده باعثتغییرالگوی جریان ودر نتیجه تغییر مقداررسوبورودی به آبگیر می­شود.متوسط زاویه­های خطوط جریان که به آبگیر وارد می­شوند از کف به سمت سطح زیاد می­شود. در این تحقیق، اثر دیوار جداکننده ...  بیشتر