مدیر مسئول


دکتر حسین دهقانی سانیج دانشیار، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

سردبیر


دکتر نادر عباسی استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ژئوتکنیک و سازه های آبیاری

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. Hassan Rahimi Geotechnical Group Leader
Geotechnical Services, Civil Section, ESI
Maintenance Directorate, Sydney Trains
( A retired professor at the University of Tehran)

مهندسی ژتوتکنیک

  • hassan.rahimitransport.nsw.gov.au
  • h-index: 9

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. Raziyeh Farmani دانشکده مهندسی، دانشگاه اکستر ، انگلیس

مهندسی آب

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. Mohammad Ali Sharifi International Institute for Geo-Information Science and Earth Observation (ITC), University of Twente
Enschede, Netherlands

Water Resource Management

اعضای هیات تحریریه بین المللی


Prof. Ali Torabi Haghighi Leader of Hydrosystems Engineering & Management research group at Water, Energy, and Environmental Research unit in University of Oulu, Finland

Water resources and environmental engineering

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدحسین امید استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مهندسی عمران، گرایش هیدرولیک و هیدرولیک رسوب

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمود شفاعی بجستان استاد، دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

مهندسی علوم آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر صلاح کوچک زاده استاد، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی دانشگاه تهران

مهندسی هیدرولیک

  • skzadehut.ac.ir
  • h-index: 8

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد جواد منعم استاد دانشگاه تربیت مدرس

مهندسی منابع آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر فریبرز عباسی استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

آبیاری و زهکشی

اعضای هیات تحریریه


دکتر نادر عباسی استاد، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

ژئوتکنیک سازه های آبی

اعضای هیات تحریریه


دکتر عاطفه پرورش ریزی دانشیار، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

سازه های آبی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا کیانی استاد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان

علوم مهندسی آبیاری

اعضای هیات تحریریه


دکتر نادر حیدری دانشیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

مدیریت بهم پیوسته منابع آب

اعضای هیات تحریریه


دکتر ابوالفضل ناصری دانشیار پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجانشرقی

آبیاری و زهکشی

مدیر داخلی


دکتر افشین یوسف گمرکچی استادیار و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

سازه های آبیاری

  • gomrokchigmail.com

صفحه آرا


مهندس صدیقه پردیس کیان کارشناس اجرایی نشریه

صنایع غذایی

  • s_vfarahaniyahoo.com

ویراستار


مهندس رضا داهی کارشناس- ویراستار ادبی و علمی مجله

  • mreza.dahigmail.com