نشانی پستی : کرج - بلوار شهید فهمیده- مجموعه موسسات تحقیقاتی
موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

صندوق پستی:845-31585

Email: aridsej@areeo.ac.ir

 تلفن:
026-32708359
 
 026-32705320
 026-32705242

کاراکتر اول را وارد نکنید.
CAPTCHA Image