1. تأثیر مقادیر و زمان قطع آب آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب ارقام گندم در روش آبیاری بارانی

محمد جلینی

دوره 14، شماره 1 ، بهار 1392، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2013.102064

چکیده
  برای بررسی اثر درصد آب مصرفی و زمان قطع آب آبیاری در روش آبیاری بارانی بر میزان عملکرد و کارآیی مصرف آب در ارقام مختلف گندم، آزمایشی با استفاده از طرح آماری کرت‌های نواری دو بار خرد شده (Strip Split Plot) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سال­های 1385 تا 1387 در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، ایستگاه طرق، در سه تکراربه اجرا ...  بیشتر

2. اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

محسن خدادادی؛ صغری معدنی؛ فروغ شواخی

دوره 13، شماره 3 ، پاییز 1391، ، صفحه 29-36

http://dx.doi.org/10.22092/aridse.2012.102151

چکیده
  به منظور ارزیابی اثر روش‌های مختلف عمل­آوری و انباری بر برخی صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی )قرمز آذرشهر، قرمز نیشابور، سفید کاشان، و سفید قم(، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در پاییز و زمستان سال 1385 اجرا شد.  روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری شامل استفاده از نور خورشید با پوشش کاه به مدت ...  بیشتر

3. اثر کلرور کلسیم و دمای نگهداری بر فاکتورهای کیفی و انبارمانی سه رقم گوجه‌فرنگی

مشهید هناره؛ شهین زمردی؛ حمیده ژاله رضایی

دوره 10، شماره 4 ، زمستان 1388، ، صفحه 61-72

چکیده
  اثر کلرورکلسیم در غلظت­­های صفر (شاهد)، 5، و10 در هزار به مدت دو سال (82-1381) بر فاکتورهای کیفی و عمر انباری سه رقم گوجه­فرنگی پتوارلی CH، کورال، و ریوگرند در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌غربی مطالعه شد.  کلرورکلسیم در سه مرحله و بیشتر روی میوه­های گوجه­فرنگی محلول­پاشی شد.  گوجه­فرنگی تولیدی به صورت سبز ...  بیشتر

4. ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقا م جدید سیب‌زمینی و معرفی ارقام برتر در صنایع فراوری

احمد موسی پور گرجی؛ فروغ شواخی

دوره 8، شماره 2 ، تابستان 1386، ، صفحه 63-78

چکیده
  به منظور بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ارقام جدید سیب­زمینی و معرفی ارقام برتر و مناسب برای صنایع فراوری، آزمایشی در قالب بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال در کرجاجرا شد.  هفده رقم سیب­زمینی شامل: جلی، اسلانی، بورن، بانبا، کلمبوس، سانته، اگریا، اکیرا، آیدا، آرکولا، آلمرا، دیسی، سایکلون، لیدی­کلایر، لیدی­روزتا، ...  بیشتر

5. اثر رژیمهای مختلف آبیاری بر ارقام گندم1

جواد باغانی؛ مسعود قدسی

دوره 5، شماره 2 ، تابستان 1383، ، صفحه 1-14

چکیده
       به منظور بررسی تحمل به خشکی لاینها و ارقام گندم بهاره آزمایش یکنواخت سراسری مناطق معتدل کشور (M-75)، آزمایشی در قالب طرح کرتهای خرد شده نواری (Strip plot) با استفاده از طرح پایة بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار، در مدت دو سال زراعی متوالی (79-1377) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی طرق (مشهد) اجرا شد. کرتهای اصلی (فاکتور افقی) شامل سه دور آبیاری: ...  بیشتر