نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

2 عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی و بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

از آنجا که مدیریت آبیاری (زمان قطع آبیاری، حجم آب آبیاری و دور آبیاری) بر عملکرد و کیفیت پس از برداشت محصول سیر و قابلیت انباری آن اثر گذار است، آزمایشی به‌صورت طرح کرت­های خرد شده در قالب بلوک­های کامل تصادفی به‌مدت سه سال (1386-1384) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان اجرا شد که در آن مقادیر مختلف آب آبیاری به‌عنوان عامل اصلی در 3 سطح (75، 100، و 125 درصدنیاز آبی) و زمان قطع آبیاری به‌عنوان عامل فرعی در 3 سطح (یک هفته قبل از زمان رایج منطقه، زمان رایج قطع آبیاری در منطقه و یک هفته پس از زمان معمول منطقه)و در 3 تکرار به اجرا درآمد.  پس از برداشت محصولوزن، قطر، تعداد پوستۀ سوخ­ سیر، تعداد سیرچه­ها، و عملکرد اندازه­گیری شد.  نتایج آزمایش نشان می­دهد که بالاترین و پایین­ترین وزن سوخ را به‌ترتیب در تیمار 125 درصد نیاز آبی و قطع آبیاری مرحله­های سوم و اول با وزن 5/47 و 8/39 گرم به‌دست می­آید.  وزن و قطر سوخ­ها در تاریخ­های قطع دیرهنگام­تر آبیاری افزایش و تعداد پوسته سیرکاهش می­یابد.  بالاترین عملکرد در تیمار 125 درصد نیاز آبی و قطع آبیاری مرحله اول به‌مقدار 10450 کیلوگرم در هکتار به‌دست آمده است که از نظر آماری،  جز در مقایسه با تیمار75 درصد نیاز آبی و قطع آبیاری مرحله سوم به‌مقدار 8622 کیلوگرم در هکتار،  با دیگر تیمارها تفاوت معنی­داری نداشت.  بالاترین کارایی مصرف آب مربوط به سطح تأمین 75 درصد  نیاز آبی و قطع آبیاری مرحلۀ  اول به‌مقدار 7/9 کیلوگرم بر متر مکعب است.  بر اساس نتایج حاصل، تأمین 75 درصد نیاز آبی و تاریخ قطع آبیاری اول مناسب تشخیص داده شده است.

کلیدواژه‌ها

Anon. 1996. Garlic: An economic assessment of the feasibility of providing multiple-peril crop insurance. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.
Anon. 2003. Selected basic statistics of Hamedan, Jihad-e-Agriculture. Deputy of Hamedan Jihad-e-Agriculture. (in Farsi)
Anon. 2007. Unpublished data. Deputy of Hamedan meteorology.
Anon. 2007. A pest management strategic plan for garlic production in California. California Garlic and Onion Research Advisory Board (CGORAB), California Specialty Crops Council (CSCC). P: 46.
Allen, R., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M. 1998. Crop evapotranspiration-guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage. Paper No. 56. Rome, Italy.
Bodnar, J., Schumacher, B. and Uyenaka, J. 1990. Garlic production.
Cantwell, M., Voss, R., Hanson, B., May, D. and Rice, B. 2000. Water and fertilizer management for garlic: Productivity, nutrient and water use efficiency and post-harvest quality. Proceedings of the California ASA / Plant and Soil Conference, January 20. P: 16.
Choi, J.K., Ban, C.D. and Kwon, Y.S. 1980. Effects of the amount and times of irrigation on bulbing and growth in garlic. Research Reports of the Office of Rural Development, Horticulture and Sericulture, Suwon. 22, 20-30.
Duranti, A. and Barbieri, G. 1986. The response of garlic (Allium sativum L.) for storage to variations in irrigation regim and in planting density. Rivista della orto florofrutticoltura Italiana. 70(4):285-298.
Hanson, B., May, D., Voss, R., Cantwell, M. and Rice, B. 2003. Response of garlic to irrigation water. Agric. Water Manag. 58, 29-43.
Malmir, A. 1999. Investigation and determination of complex methods at damage reduction of D. ulula moth larva. Agricultural and Natural Resources Research Center of Hamedan. Final Research Report. No. 79/62. (in Farsi)
Panchal, G.N., Modhwadia, M.M., Patel, J.C., Sadaria, SG. and Patel, B.S. 1992. Response of garlic (Allium sativum) to irrigation, nitrogen and phosphorus. Indian J. Agron. 37 (2): 397-398.
Rezvani, S., Mirzaee, M., and Bayat, F. 2011. Determination of water deficit sensibility in four stages of sugar beet growth in Hamedan. Iranian J. lrrig. Drain. 4 (3). (in Farsi)

Shainberg I. and Oster, J.D. 1978. Quality of irrigation water : IIIC Publication No. 2, Volcani Center. 65 pp. Translated by Alizadeh, A.

Zepp, G., Harwood, J. and Somwaru, A. 1999. Garlic: An economic assessment of the feasibility of providing multiple-peril crop insurance. Economic Research Service, U.S. Department of Agriculture.