نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین‌های کشاورزی

2 استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

در این تحقیق اثر سه سطح دورة انبارداری بر خواص فیزیکی و اثر دورة انبارداری و سرعت بارگذاری در سه سطح بر خواص برشی سیر بررسی شده است.  همچنین، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر شامل ارتفاع، متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت، چگالی تودة پیاز سیر و نیز پارامترهای طول، عرض، ضخامت، چگالی حقیقی، چگالی توده، تخلخل، حجم سیرچه، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی و ضریب کرویت سیرچه‌ها نیز محاسبه شده است.  ویژگی‌های برشی سیرچه‌ها شامل بیشینه نیروی برش و متوسط انرژی برش نیز اندازه‌گیری شدند.  نتایج تجزیۀ واریانس نشان می­دهد که دورة انبارداری بر ویژگی­های طول سیرچه، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، چگالی حقیقی و حجم سیرچه و نیز دورة انبارداری بر ویژگی­های متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی و چگالی تودة سیر اثر معنی­داری دارد.  پارامترهایی که از آزمون برشی روی سیرچه استخراج بررسی شده­اند عبارت‌اند از بیشینة نیروی لازم برای برش کامل سیرچه، متوسط انرژی لازم برای برش واحد سطح، و متوسط نیروی لازم برای برش واحد سطح سیرچه در سه دورة انبارداری و سه سرعت بارگذاری که مقادیر به‌دست آمده برای این پارامترها به‌ترتیب معادل28/2 تا 79/4 نیوتن، 79/17 تا 70/29 میلی‌ژول بر میلی­متر مربع و 44/1 تا 98/2 نیوتن بر میلی­متر مربع بودند.  نتایج نشان داد که عامل دورة انبارداری تنها بر بیشینه نیروی لازم برای برش کامل سیرچه و متوسط نیروی لازم برای برش واحد سطح سیرچه اثر معنی­داری داشت.  همچنین دورة انبارداری و سرعت بارگذاری و اثر متقابل دورة انبارداری و سرعت بارگذاری بر مقدار متوسط انرژی لازم برای برش در واحد سطح سیرچه دارای تأثیر معنی­داری است.

کلیدواژه‌ها

Anon 2011. Garlic. Available at: Http://www.foodna.ir/20993-fa.html.
Adel, H.B. 2007. Some physical and mechanical properties of garlic. Int. J. Food. Eng. 3(6): Art. 7.
Baryeh, E.A. 2000. Strength properties of Avocado pear. J. Eng. Res. 76, 389-397.
Goyal, R.K., Kingsly, A.R.P., Kumar, p. and Walia, H. 2007. Physical and mechanical properties of aonla fruits. J. Food. Eng. 82, 595-599.
Hacıseferogulları, H., Ozcan, M., Demir, F. and Calısır, S. 2004. Some nutritional and technological properties of garlic (Allium sativum L.). J. Food. Eng. 68, 463-469.
Kramkowski, R., Kaminski, E. and Serowik, M. 2001. Effect of moisture content and temperature of garlic on its specific heat. EJPAU. 4 (2): Art.6.
Masoumi, A.A., Rajabipoor, A., Tabil, L.G. and Akram, A.A. 2006. Physical attributes of garlic (Allium sativum L.). J. Agric. Sci. Technol. 8,15-23.
Mohsenin, N.N. 1978. Physical Properties of Plant and Animal Materials. 1st Ed. Gordon and Breach, New York. USA.
Rasekh, M. 2006. Effective parameters in gravity separator apparatus of Sunn pest-damaged wheat. PhD Thesis. Tarbiat Modares University. Iran.
Stroshine, R. and Hamann, D. 1994. Physical Properties of Agricultural Materials and Food Products. 1st Ed. West Lafayette. Indiana.