نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی همدان

چکیده

برای جلوگیری از تلفات آب در کانال­های آبیاری و ارتقای راندمان انتقال و توزیع آب، اغلب از پوشش­های بتنی استفاده
می­شود ولی در اکثر موارد، بتن به کار رفته در این پوشش­ها پایایی لازم را ندارند و پس از گذشت مدت زمان کوتاهی از اجرای طرح، دچار ترک­خوردگی و تخریب می­شود.  برای بررسی این موضوع، مطالعة موردی روی پوشش بتنی کانال­های آبیاری دشت همدان- بهار انجام گردیده است.  به همین منظور، پس از جمع­آوری و بررسی اسناد و مدارک موجود و بازدید و از کانال­های تخریب­شده در منطقه، و مشاهدات عینی نمونه­هایی تهیه شد.  تعداد 9 نمونة مغزه از پوشش بتنی، 78 نمونة خاک بستر، و 12 نمونة آب جاری در کانال­های مذکور مورد آزمایش­های مختلف قرار گرفتند.  بر اساس مجموعة نتایج حاصل از بازدیدها و آزمایش­ها، عوامل اصلی ترک­خوردگی و تخریب پوشش بتنی کانال­ها در قالب دو گروه عوامل داخلی شامل کرموبودن بتن، نفوذپذیری بالا، و مقاومت فشاری پایین و عوامل خارجی شامل ذوب و یخبندان متواترو تغییرات دما، و همچنین مسائل طراحی و اجرا شناسایی شدند. 

کلیدواژه‌ها

Anon. 1992. Iranian Concrete Issue (ICI). Plan and Budget Organization. No. 120. (in Farsi)
Anon. 1996. Plan and Budget Organization. Concrete Structures of Environmental Engineering (Translated of ACI 350R-89), Examination of Water Stopping in Reinforced Concrete Structures. No. 150. (in Farsi)
Anon. 2006. Available on the: http://www.concrete.
Asgari, F. and Fakher, A. 1994. Swelling and Dispersive of Soils from Geotechnical Engineer Point of View. Jihad-e-University. Tehran. Iran. (in Farsi)
Bahramloo, R. 2004. Evaluation of technical and operation management problems of irrigation canals in Hamedan-Bahar plain. Research Report. No. 1156. Hamedan Agricultural Research Center. (in Farsi)
Bahramloo, R. 2006. Study of failure factors in concrete lining of irrigation canals in Haamedan-Bahar plain.  Research Report. No. 950. Agricultural Engineering Research Institute. (in Farsi)
Dtta, T. K. and Kamal, Z. 1989. Durability of concrete in ocean environment. Proceedings of the First Seminar on the Role of Admixtures in the Development of Concrete Technology. May. 9-10. Iran.
Ghalibafian, M. 1990. Correction of reinforced concrete structures and transformations of time function. International Conference of Concrete. Tehran. Iran. (in Farsi)
Golabtoonchi, E. and Talebi, S. 2001. Many factors of cracking in lining of irrigation canals. Workshop in Construction of Irrigation Canals, Limitations and Solutions. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. No. 39. Tehran. Iran. (in Farsi)
Mehta, P. K. and Gjorv, O. E. A. 1974. New test for sulphate resistance of cements. J. Testing Evaluation. ASTM. 12(6): 15-31.
Rahimi, H. 2001. Problems of irrigation canals construction in difficulty soils. Workshop in Construction of Irrigation Canals, Limitations and Solutions. Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. No. 39. Tehran. Iran. (in Farsi)   
Rahimi, H. and Abbasi, N. 2002. Failure of irrigation canal lining on sandy soils (A case study, Saveh irrigation network). Iranian J. of Agric. Sci. 33(4): 42-58. (in Farsi)
Rahimi, H. and Azinfar, H. 1998. Evaluation of failure in hydraulic structures related with sulfates type. Research Report. No. 113. Agricultural Engineering Research Institute. (in Farsi)
Ramazanianpour, A. A. and Peidaiesh, M. 1992. Problems of concrete structurals in warm corrosive climates (Persian Golf). International Conference of Concrete. Nov. 10-12. Tehran. Iran. (in Farsi)
Ramazanianpour, A. A. and Shahnazari, M. R. (Translated). 1988. Concrete Technology. University of Science and Industry. Tehran. Iran. (in Farsi)
Seiied Asgari, N. 1987. Damages of Concrete and its Reasons. Ministry of Housing and City Building. Research Center of Building and Dwelling. (in Farsi)
Triantafillis. A. 1990. Repair and restoration of damaged reinforced concrete structures with EMACO. International Conference of Concrete. University of Tehran. Tehran. Iran.
Vakili, M. B. and Ramazanianpour, A. A. 1992. Study of erosion factors in concrete structures of filter stations of Marghzar and Sarbandar. International Conference of Concrete. Nov. 10-12. Tehran. Iran.